Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2011) 615
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 12/10/2011
Date of receipt of the Government document by the Senate20/01/2012
03/11/2011
Date of the EU Affairs Committee meeting31/01/2012
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis12.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Mr Władysław Krasiński
Wladyslaw.Krasinski@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee